Razpis za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus 2020

IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti je v partnerskem sodelovanju s številnimi strokovno interesnimi organizacijami 15. 7. 2020 objavil razpis za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost HORUS 2020. Nagrado podeljujemo dvanajstič zapored.

Z razpisom HORUS želimo partnerji poiskati in nagraditi celovite pristope pravnih oseb in posameznikov k družbeni odgovornosti, tj. odgovornosti za vplive na ljudi in naravo.

Če organizacija deluje družbeno odgovorno, se ji povečata ugled in dobiček, prav tako sta večji produktivnost in inovativnost zaposlenih, manj je absentizma in fluktuacije. Organizacija lažje pridobi nov kader, nova poslovna partnerstva, posle. Boljše je njeno sodelovanje z lokalno skupnostjo, dobavitelji. Poveča se ugled podjetja v skupnosti in vzajemno sodelovanje s skupnostjo, več pa ima organizacija tudi medijskih objav in boljšo prepoznavnost.

V letu 2020 v okviru projekta Slovenska nagrada za družbeno odgovornost Horus 2020 objavljamo naslednje razpise:

A. Za profitne pravne osebe – mikro, majhna, srednje velika, velika in socialna podjetja, s.p. ter druge organizacije in osebe javnega prava (PRIJAVNINA):

 • NAGRADA ZA STRATEŠKO CELOVITOST PRAVNE OSEBE (za strateški pristop podjetij, zavodov k družbeni odgovornosti) – Slovenska nagrada za družbeno odgovornost Horus 2020 za celotno organizacijo
 • NAGRADA ZA PROJEKT (sodelovanje – gospodarstvo, šolstvo, mladi) – Slovenska nagrada za družbeno odgovornost Horus 2020 za projekt

 B. Za fizične osebe (PRIJAVNINE NI):

• Slovenska nagrada za družbeno odgovornost Horus 2020 – POSEBNA PRIZNANJA:

 • Splošno
 • Novinar/ka

Za nagrado HORUS 2020 se lahko potegujejo PROFITNE PRAVNE OSEBE (mikro podjetja in s.p., majhna, srednje velika, velika in socialna podjetja) IN NEPROFITNE PRAVNE OSEBE in OSEBE JAVNEGA PRAVA ter druge organizacije. Sodelujejo lahko pravne osebe, ki se zavedajo družbene odgovornosti – poštenosti preko meja predpisov in odgovornosti do družbe za svoja dejanja – na različnih področjih svojega delovanja: v odnosu do okolja, do svojih zaposlenih in drugih déležnikov organizacije ter pri razvoju izdelkov in storitev, in jo vključujejo v svoje strateško vodenje ter poslovanje. Vprašalnik za strateško celovitost pravne osebe je prilagojen smernicam Standarda za družbeno odgovornost ISO 26000:2010 in drugim orodjem na področju družbene odgovornosti. Pravna oseba si z izpolnitvijo vprašalnika lahko analizira stanje in oblikuje svojo strategijo družbene odgovornosti za v prihodnje. Lahko pa naroči dodatno svetovanje izkušenih strokovnjakov za področje družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja. V kategoriji fizične osebe sodelujejo posamezniki in prejmejo posebna priznanja.

Razpis je objavljen od 15. julija 2020 do 28. oktobra 2020, vse informacije o nagradi HORUS pa so objavljene na tej spletni strani www.horus.si.

V letu 2020 smo razpisali naslednje kategorije:

A. Za pravne osebe – mikro, majhna, srednje velika, velika in socialna podjetja, s.p. ter druge organizacije in osebe javnega prava


 1. Slovenska nagrada za družbeno odgovornost Horus 2020 za celotno organizacijo – NAGRADA ZA STRATEŠKO CELOVITOST PRAVNE OSEBE (za strateški pristop podjetij, zavodov k družbeni odgovornosti)
 2. Slovenska nagrada za družbeno odgovornost Horus 2020 za projekt – PRIZNANJE ZA PROJEKT (sodelovanje gospodarstvo, šolstvo, mladi)

2020 HORUS – Pravne osebe – VABILO                2020 Horus – Pravne osebe – RAZPIS

2020 Horus – Pravne osebe – PRIJAVNICA

Kdo in kako lahko sodeluje? V letu 2020 je razpis namenjen podjetjem in zavodom (pravnim osebam) v zgoraj navedenih kategorijah. Pravna oseba se prijavi na razpis s prijavnico za pravne osebe. Po prijavi prejme račun za prijavnino na razpis. Ko jo poravna, prejme vprašalnik, ki je vodilo za poročanje oz. pripravo lastne strategije na področju družbene odgovornosti. Nagrada se podeljuje za nazaj, torej mora pravna oseba v vprašalniku opisati svoje aktivnosti zadnjega leta do oddaje prijave na ta razpis. Ko ima pravna oseba tako izpolnjen vprašalnik, mu ta služi v pomoč pri načrtovanju lastnih strateških aktivnosti na področju DO v prihodnje.

Dodatne ugodnosti za prijavitelje na razpis za nagrado Horus 2020:

 • Člani organizatorjev in podpornih partnerjev projekta imajo 20 % popust pri prijavnini.
 • Prijavitelji na razpis za Horus 2020 prejmejo po dogovoru dodatno 2 uri online brezplačnega svetovanja organizatorja za prijavo na razpis in/ali uveljavljanje strategije družbene odgovornosti v njihovi organizaciji.
 • Prijava na razpis Horus 2020 ni pogoj za prijavo na seminar Horus. Kdor se prijavi samo na seminar, plača prijavnino le za seminar.

15. septembra 2020 je bil organiziran seminar Horus 2020 – dobre prakse družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja. Vabimo vas da skupaj z nami in nagrajenci Horus 2019 izmenjate dobre prakse, izkušnje in poglede na to področje. Tako boste lažje pripravili vašo strategijo družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja v vašem podjetju, organizaciji. Program seminarja bo objavljen na spletni strani projekta www.horus.si.


B. Za fizične osebe (PRIJAVNINE NI) – Razpis za posebna priznanja v okviru Slovenske nagrade za družbeno odgovornost Horus 2020 za:


1. Splošno – posameznik ali organizacija, kandidat/ka po vašem predlogu, ki deluje v kontekstu družbene odgovornosti.

2020 HORUS-Posebno_priznanje_SPLOŠNO-VABILO

2020 Horus_Posebno_priznanje_SPLOŠNO-RAZPIS-OK

2020 HORUS_ Posebno priznanje – Splošno – PRIJAVNICA-ok

2. Novinar/ka

2020 HORUS_posebno_priznanje_Novinar-VABILO

2020 Horus_Posebno_priznanje_Novinar-RAZPIS

2020 HORUS_ Posebno priznanje -Novinar – PRIJAVNICA


Oglejte si razpise pri posameznih kategorijah in se prijavite čim prej! Kandidati za posebna priznanja lahko oddajo prijavnice tudi samo v elektronski obliki na naslov: nagrada.horus@irdo.si.

Ključni datumi

Strokovno-organizacijski odbor nagrade Horus 2020 (skrajšano: SON Horus) se je na svoji korespondenčni seji dne 15.10.2020 z večino glasov odločil, da spremeni nekatere ključne datume v okviru razpisa za nagrado Horus 2020, in sicer v povezavi z oddajo prijav na razpis in nato tudi s postopkom ocenjevanja ter razglasitvijo finalistov in nagrajencev.

Do spremembe datumov je prišlo zaradi spremenjenih razmer na temo Covid-19, saj so se morale tako pravne, kot fizične osebe prilagoditi novim razmeram dela v skladu z navodili Vlade RS.  Zato smo na predlog nekaterih ocenjevalcev in potencialnih kandidatov za prijavo na razpis rok za oddajo prijav na razpis Horus 2020 podaljšali.

Zaradi navedene odločitve se novi ključni datumi za vse kategorije prijav na razpis za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus 2020 glasijo, kot sledi iz naslednje preglednice.

Pomembni datumi: 

Termin Aktivnost
15.7. 2020 objava razpisa za nagrado Horus 2020
15.9. 2020 1-dnevni online seminar s predstavitvijo razpisa Horus  2020 in dobre prakse Horus
25.9. 2020 KLUB Horus dobre prakse in mreženje z mladimi
15.7. – 28. 10. 2020 zbiranje prijav na razpis
28. 10. 2020 zaključek razpisa = rok za oddajo vlog
30. 10. 2020 odpiranje prispelih prijav
30. 10.-3. 11. 2020 zbiranje dopolnitev dokumentacije prijaviteljev
4. 11. – 12. 11. 2020 ocenjevanje komisije, 1. krog
13. 11. 2020 razglasitev finalistov za nagrado in priznanja
13. 11. – 20. 11. 2020 ocenjevanje komisije, 2. krog
3.12.2020 Podelitev nagrad Horus 2020 – predstavitev nominirancev za nagrado in podelitev nagrad, priznanj
December 2020 izdaja zbornika s predstavitvijo sodelujočih

Prijavni obrazec

Prijava
Kandidati se na razpis za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus prijavijo z vlogo na prijavnem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, in mora vsebovati vse obvezne sestavine, dokazila in izjave, ki so določeni v razpisni dokumentaciji. Vloga, ki ne vsebuje vseh predpisanih sestavin, se šteje za nepopolno in se zavrže. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

Vsako posamezno vlogo morajo predlagatelji podpisano predložiti v enem tiskanem in enem tiskanem identičnem elektronskem izvodu (USB ključ s celotno prijavnico in prilogami, priloge so lahko tudi le delno skenirane (npr. naslovnice, kazalo)) v zaprti ovojnici (kuverti), ki ima na prednji strani oznako: »Ne odpiraj – Prijava na razpis – Slovenska nagrada za družbeno odgovornost HORUS 2020« ter na hrbtni strani navedbo predlagatelja: naziv in naslov oz. sedež. Vsaka pravna oseba lahko na razpis kandidira samo z eno vlogo. Za posebna priznanja veljajo posebni pogoji. Prosimo oglejte si razpise pri posebnih priznanjih.

Rok za oddajo vlog za razpis HORUS 2020 je 28. oktober 2020!

Komisija bo upoštevala vse prijave, ki bodo do tega datuma prispele na poštni naslov inštituta IRDO, Preradovičeva ulica 26, 2000 Maribor. Vloga mora biti najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici (kuverti). Vloge, ki ne bodo predložene oziroma priporočeno oddane na pošti v predvidenem roku, se bodo štele za prepozne. Vsako podjetje lahko na razpis kandidira le z eno vlogo.

Vabilo na seminar HORUS 2020 za prijavitelje in druge

Spoštovani,

vljudno vas vabimo, da kandidirate za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus 2020 ter z našimi strokovnimi podlagami preverite vaše izvajanje družbene odgovornosti v praksi ter spoznate novosti, ki jih lahko učinkovito vključite v vaše poslovanje.

Vse prijavitelje in druge zainteresirane zato vabimo na seminar Predstavitev razpisa za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost – Horus 2020 in primer dobre prakse družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja v podjetju, ki bo potekal v torek, 15. septembra 2020, od 9. do 12. ure, preko spletne aplikacije Zoom.

Zakaj se udeležiti seminarja? Spoznali boste:

 • osnove družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja za podjetja in organizacije,
 • najboljše prakse slovenskih družbeno odgovornih podjetij – dosedanjih nagrajencev Horus (2009 – 2014),
 • kako učinkovito pristopiti k družbeno odgovornim aktivnostim v podjetju, zavodu na različnih področjih (zaposleni, okolje, dobavitelji in kupci, skupnost, vodenje), usklajeno s smernicami standarda za družbeno odgovornost ISO26000),
 • novosti s področja družbene odgovornosti in razpis za nagrado HORUS 2020 ter kako se nanj prijaviti.

Na seminar vabimo predstavnike podjetij, zavodov in posameznike, ki bi želeli izboljšati strategijo družbene odgovornosti v svoji organizaciji, in tiste, ki imate namen kandidirati za nagrado Horus 2020.

Slovenska in tuja uspešna podjetja se zavedajo, da so soodvisna s svojimi zaposlenimi, poslovnimi partnerji, okoljem, skupnostjo in dobrim vodenjem. Ko imajo to usklajeno, dosegajo vrhunske rezultate. Tudi v Sloveniji je vse več podjetij, zavodov in organizacij, ki se zavedajo pomena družbene odgovornosti kot odgovornosti za svoje vplive na družbo, upoštevanje soodvisnosti in trud za celovitost ter uravnoteženega poslovanja na vseh ključnih področjih in funkcijah podjetja ali zavoda. Tem omogočamo, da se predstavijo s svojimi dobrimi praksami in da za takšno delovanje navdušijo tudi druge.

Organizator seminarja je IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti v sodelovanju s podpornimi partnerji projekta Horus 2020. Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus 2020 podeljuje IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti v sodelovanju s številnimi podpornimi partnerji. Nagrado sofinancirajo prijavitelji ter Urad RS za mladino.

Oglejte si program seminarja in izpolnite prijavnico, ki ju najdete tukaj:

2020 Horus VABILO – SEMINAR za prijavitelje_15.9.2020

2020 Horus – Pravne osebe – PRIJAVNICA

Prijave na seminar Horus 2020 zbiramo do 13.9.2020.

Prijave na razpis Horus zbiramo do 28. 10. 20120!

Člani organizatorjev in podpornih partnerjev projekta lahko uveljavljate 20% popust!

Predstavitev posebnosti razpisa Horus 2020, pregled prijavnice in diskusija s potencialnimi prijavitelji na razpis bo potekalo na seminarju, individualno svetovanje pa po dogovoru z inštitutom IRDO. Za več informacij nas kontaktirajte: nagrada.horus@irdo.si.

Pravilniki

Organizacijo in izvedbo projekta Slovenska nagrada za družbeno odgovornost HORUS določajo pravila, ki jih predstavljamo v nadaljevanju.

Poslovnik o organizaciji in izvedbi projekta Slovenske nagrade za družbeno odgovornost HORUS:

HORUS – Poslovnik_2020

Pravilnik o sestavi in delu komisije za ocenjevanje vlog:

HORUS – Pravilnik- komisija za ocenjevanje vlog_2020

Pravilnik o ocenjevanju vlog:

HORUS – Pravilnik_ ocenjevanje vlog_2020

 

Meni